Algemene Voorwaarden

  • Leveringsvoorwaarden aansprakelijk beperkt tot bedrag opdracht.
  • De door de aannemer gemaakte offerte is vrijblijvend en geen kosten aan verbonden, geldigheid offerte 30 dagen na de genoemde datum.
  • Een overeengekomen levertijd of termijn voor de oplevering van het werk ,is geen fatale termijn.¬†Tenzij schriftelijk ¬†anders is afgesproken.
  • Ingeval van niet werkbare dagen is de aannemer gerechtigd de opleveringstermijn te verlengen met deze periode.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de aannemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • Indien in het werk asbest of andere milieugevaarlijke stoffen worden aangetroffen is de aannemer gerechtigd (na overleg met de klant) deze stoffen door derden te laten afvoeren. Eventuele kosten voor verwijdering komen voor rekening van de klant.
  • De aannemer zal naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap het bepaalde in overeenkomst uitvoeren.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor het werk en de uitvoering daarvan vanaf de aanvang van het werk tot de oplevering.
  • Eventuele wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden van de uitvoering worden schriftelijk overeengekomen.
  • Buiten de garantie valt storm en blikseminslag of andere van buitenkomende zaken.